Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Uitkijck bestaat uit  personeelsleden en  ouders. De MR geeft leerkrachten en ouders van leerlingen de gelegenheid om mee te denken over en te participeren in de bestuurlijke aangelegenheden van de school. MR-leden worden in principe aangesteld voor een periode van twee jaar. Verkiezingen vinden plaats aan het eind van het schooljaar om aan het begin van het volgend schooljaar met een voltallige MR te kunnen starten.

De MR vergadert zeven keer per jaar, vaak de week voorafgaand aan de vergadering van het bestuur. De directeur van de school is meestal aanwezig bij de vergaderingen om sommige agendapunten toe te lichten. De vergaderingen zijn openbaar. Het vergaderschema wordt daarom jaarlijks vastgesteld en op de jaarkalender vermeld.

De MR heeft tot taak:

  • behartiging van de belangen van de school en haar leerlingen;
  • bevordering van openheid en onderling overleg in de school;
  • meedenken over het organisatorisch en onderwijskundig klimaat;
  • controle van het financieel schoolbeleid;
  • deelnemen aan het overleg binnen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Eem-Vallei Educatief  

De medezeggenschapsraad dient advies te geven, dan wel instemming te verlenen aan door het bestuur voorgenomen besluiten, onder andere op het gebied van:

  • aanstelling, ontslag, taakverdeling van het personeel;
  • het beleid ten aanzien van de materiële exploitatie van de school;
  • het beleid ten aanzien van de instandhouding van de openbare school.
     

Samenstelling MR 2018-2019

oudergeleding:
Pauline van Doorn
Nelleke Kersten-Brouwer, voorzitter
Pim Veltman

personeelsgeleding:
Helena Wolbers
Connie van Santen, secretaris

Visie op medezeggenschap

Het woord ‘medezeggenschap’ kan de suggestie wekken dat de MR over alles iets te zeggen heeft. Dat is niet het geval. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, voor de uitvoering en het resultaat. De MR bestuurt dus niet, maar speelt wel een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling. Dat kan aan de ene kant door vragen te stellen of suggesties aan het bestuur te doen. Dat kan aan de andere kant door instemming of advies te verlenen.