Schoolplan

Elke school voor primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) en voortgezet onderwijs moet elke 4 jaar een schoolplan opstellen. Hierin beschrijft de school onder meer het het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de manier waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt. In het schoolplan staat bijvoorbeeld: 

  • de levensbeschouwelijke visie;
  • de pedagogische en onderwijskundige visie;
  • methoden voor toetsen en beoordelen van leerlingen;
  • taakbelasting van leraren en vervanging;
  • beleid m.b.t. klachten (de klachtenregeling).

In het schoolplan legt de school ook verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs over het schoolbeleid. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten het schoolplan goedkeuren. Daarna stelt het schoolbestuur het plan vast.