info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Ouderbetrokkenheid

Ouders van kinderen op De Uitkijck kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de tot standkoming of uitvoering van uiteenlopende activiteiten.

Net als iedere basisschool doet de Uitkijck geregeld mee aan sporttoernooien en organiseert zij uitvoeringen en excursies. Voor begeleiding moeten we dan een beroep op de ouders doen. Ook bij het lees- en computeronderwijs is de hulp van ouders onmisbaar. Veel activiteiten zijn echt alleen mogelijk met de inzet van hulpvaardige ouders.

Aan het begin van ieder schooljaar kunt u zich opgeven voor de verschillende activiteiten waar u ons bij kunt assisteren. Heeft u zelf een leuk idee, bijvoorbeeld het geven van een workshop in uw vakgebied, meld dit dan bij de leerkracht van uw kind.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Uitkijck bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR geeft leerkrachten en ouders van leerlingen de gelegenheid om mee te denken over en te participeren in de bestuurlijke aangelegenheden van de school. MR-leden worden in principe aangesteld voor een periode van twee jaar. Verkiezingen vinden plaats aan het eind van het schooljaar om aan het begin van het volgend schooljaar met een voltallige MR te kunnen starten.

De MR vergadert zeven keer per jaar, vaak de week voorafgaand aan de vergadering van het bestuur. De schoolleider van de school is meestal aanwezig bij de vergaderingen om sommige agendapunten toe te lichten. De vergaderingen zijn openbaar. Het vergaderschema wordt daarom jaarlijks vastgesteld en op de jaarkalender vermeld.

De MR heeft tot taak:

  • behartiging van de belangen van de school en haar leerlingen;
  • bevordering van openheid en onderling overleg in de school;
  • meedenken over het organisatorisch en onderwijskundig klimaat;
  • controle van het financieel schoolbeleid;
  • deelnemen aan het overleg binnen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Eem-Vallei Educatief.

De medezeggenschapsraad dient advies te geven, dan wel instemming te verlenen aan door het bestuur voorgenomen besluiten, onder andere op het gebied van:

  • aanstelling, ontslag, taakverdeling van het personeel;
  • het beleid ten aanzien van de materiële exploitatie van de school;
  • het beleid ten aanzien van de instandhouding van de openbare school.

Samenstelling MR 2023-2024:

Personeelsgeleding Mariëlle Hamel Secretaris
Oudergeleding Jan Sonneveld Voorzitter
Chiel Dingemanse
Janneke Sonneveld
Malika Ouald Hadj

Visie op medezeggenschap

Het woord ‘medezeggenschap’ kan de suggestie wekken dat de MR over alles iets te zeggen heeft. Dat is niet het geval. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, voor de uitvoering en het resultaat. De MR bestuurt dus niet, maar speelt wel een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling. Dat kan aan de ene kant door vragen te stellen of suggesties aan het bestuur te doen. Dat kan aan de andere kant door instemming of advies te verlenen.

Oudervereniging

Om van de basisschoolperiode van uw kind(eren) een extra plezierige tijd te maken en daarnaast aan de saamhorigheid en betrokkenheid op de Uitkijck bij te dragen, organiseert de OuderVereniging (OV) allerlei activiteiten. We kijken er naar uit samen met u een bijzondere tijd van de basisschoolperiode van uw kind te maken!

Activiteiten door de OV:
schoolreisje in groep 1-7
schoolkamp groep 8
Sinterklaasfeest
Kerstfeest
paaseieren zoeken
Cultuurdag
‘Talent in zicht’
pannenkoekenbakdag groep 6
schoolfotograaf
school t-shirts
attentie bij de CITO doorstroomtoets en afscheidsboek groep 8
attentie bij afscheid of langdurige zieke
feestelijke laatste schooldag voor de zomervakantie
coördinatie groepsouders

Organisatie
De overkoepelende organisatie en coördinatie van de OV is in handen van het bestuur. Daarnaast is er voor elke activiteit hulp van enthousiaste ouders en/of een leerkracht. Ook uw hulp is altijd welkom!

Meedoen? Graag!

Als je jezelf wilt opgeven voor het meehelpen bij activiteiten, nieuwe ideeën voor activiteiten wilt delen of je wilt aanmelden voor het bestuur, stuur dan een mail naar onze postbus ov@deuitkijck.nl of doe een briefje in de OV postbus bij de ingang van de school. Je kan één van ons natuurlijk ook op school aanspreken.

Ouderbijdrage

Een aantal vaste activiteiten op school, zoals kamp en schoolreisjes, wordt niet door de overheid vergoed. Dit geldt natuurlijk ook voor de activiteiten die op initiatief van ouders voor de kinderen worden georganiseerd.
Voor de vrijwillige ouderbijdrage heeft de OV voor haar begroting ongeveer € 35,- per kind nodig voor het schooljaar 2018-2019. Meer mag altijd en is zeer welkom. Omdat wij als vereniging vanwege wetswijzigingen geen administratie meer kunnen voeren met jullie persoonsgegevens daarin vragen we je om de bijdrage zelf naar onze bankrekening over te maken. Dat kan in twee termijnen van minimaal € 17,50 per termijn (in oktober/november en in januari/februari) maar mag ook in één keer, en wel naar IBAN NL39 RABO 0304 7382 39 t.n.v. Oudervereniging Openbaar Onderwijs in Baarn.

 

Ouderportaal en Parro

Wij willen graag dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die uw kind en de school aangaan. Hiervoor maken we gebruik van het online platform ParnasSys dat is afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Daarnaast communiceren wij met ouders via een app: Parro. Via deze app houden we ouders op de hoogte van de laatste nieuwtjes, doen we korte mededelingen en sturen we foto’s. Daarnaast is er aan deze app een kalender gekoppeld waarop u alle activiteiten kunt terugvinden en waarop u zich kunt aanmelden als er hulp wordt gevraagd.